Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Zaktualizowany: 23 maja 2018

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Aplikacji i Serwisu MindMe z dnia 28/11/ 2017 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. DANE OSOBOWE

1.1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie przetwarzane są przez MindMe (tj. MindMe, Inc. Spółka (Corporation) Stanu Wyoming zarejestrowana przez Office of the Secretary of State, adres siedziby 728 W Jackson, Apt 907, Chicago IL 60661, o numerze identyfikacyjnym 2017-000768974), który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Kontakt z nami może odbywać się w szczególności mailowo przez adres e-mail: help@mindme.pl____.

1.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Ciebie, a następnie przesłanych nam za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nazwy użytkownika, adresu IP komputera oraz danych podanych przez Ciebie w ankiecie w związku z korzystaniem z finkcjonalności Serwisu.

1.3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym świadczenia usługi newslettera, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie w związku z udostępnianiem funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, (c) działań promocyjnych i handlowych MindMe w związku z funkcjonalnościami Aplikacji oraz Serwisu MindMe.

1.4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez MindMe.

1.5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3. jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych MindMe w związku z udostępnianiem funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, oraz dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.

1.6. Twoje dane powierzane są jedynie w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostawcom usług teleinformatycznych. Dane osobowe zgromadzone przez MindMe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

1.7. Udostępnienie Twoich danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniej wyrażoną zgodą.

1.8. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do (a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania MindMe, (b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, (c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

1.9. W przypadku uzyskania przez MindMe wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), MindMe może przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności.

2. INNE DANE

2.1. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł na Serwis przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisu. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika, ale określa jego aktywności.

2.2. Aplikacja przechowuje również tokeny autoryzacyjne.

3. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

3.1. Twoje dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. MindMe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury MindMe z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Wykorzystujemy technologię secure socket layer (SSL), która ma za zadanie szyfrowanie transmisji informacji wymienianych pomiędzy Twoją przeglądarką i naszą stroną.

3.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

3.3. Jednocześnie MindMe wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną grozi przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, MindMe rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

3.4. Korzystamy z usług podmiotów przetwarzających płatności będących stronami trzecimi. Zachęcamy do ujawniania własnych praktyk ochrony prywatności i respektowania prywatności innych Użytkowników przez partnerów obsługujących płatności. MindMe jednak nie może zagwarantować Ci ochrony prywatności lub bezpieczeństwa danych osobowych i z tego względu powinieneś dokonać oceny zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa partnerów, z którymi zawierane są transakcje jeszcze przed zawarciem transakcji i podjęciem decyzji o przekazaniu informacji o sobie.

4. COOKIES

4.1. Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania przez niego strony internetowej, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

4.2. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości.

4.3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez MindMe na urządzeniu, Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Możesz wyłączyć zapisywania plików cookies zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej swojego urządzenia.

4.4. Serwis wykorzystuje pliki cookies i zebrane z nich dane w celu: (a) utrzymywania sesji Użytkownika, (b) prowadzenie analiz i badań oglądalności Serwisu.

4.5. Pliki cookies generowane bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy.

4.6. Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies: sesyjne, które są usuwane wraz z zakończeniem sesji Użytkownika, oraz stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres w jego urządzeniu.

4.7. Możesz usunąć zapisane na Twoim urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.