Regulamin MindMe

Regulamin MindMe

Zaktualizowany: 23 maja 2018

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji MindMe (zwana dalej „Aplikacją”) oraz Serwisu MindMe znajdującego się pod adresem www.mindme.pl (zwanym dalej „Serwisem”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Serwisu lub Aplikacji, Użytkownik (zwany dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji dostarczane są i świadczone przez spółkę MindMe Inc. (zwaną dalej „MindMe”, „my”, „nas”, „nasz”) MindMe, Inc. Spółka (Corporation) Stanu Wyoming zarejestrowana przez Office of the Secretary of State, z siedzibą pod adresem 728 W. Jackson Apt. 907; Chicago, IL 60661 o numerze identyfikacyjnym 2017-000768974.

Każda osoba, która chce korzystać z Aplikacji lub Serwisu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (w Aplikacji i w Serwisie), a także - na Twoje żądanie - w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz. Szczegółowe zasady korzystania z funkcjonalności dostępne są w dedykowanych zakładkach Aplikacji lub Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Aplikacja i Serwis mają na celu ułatwić osobom kontakt z terapeutami, coachami, mentorami czy doradcami (Profesjonalistami) za pośrednictwem odpowiednich funkcjonalności (chat, audio, video rozmowy), jak również umożliwia dostęp do Informacji, które mogą wpływać na jakość życia.

Znaczenie pojęć używanych w Regulaminie:

“Cennik” zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy Opłaty i ich zakres przedmiotowy; Cennik udostępniany jest w Serwisie oraz Aplikacji

Informacje udostępniane w ramach Aplikacji lub Serwisu przez Profesjonalistów treści, w szczególności w postaci artykułów, instrukcji, wskazówek i rad dotyczących zdrowia psychicznego czy jakości życia

Konto usługa świadczona drogą elektroniczną przez MindMe; indywidualnie wydzielona Ci modyfikowalna część Aplikacji lub Serwisu; Konto umożliwia Tobie korzystanie z Usług

Okres abonamentowy miesięczny okres, za który uiszcza się Opłaty; Okres abonamentowy kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi Okresu abonamentowego, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy

Opłata miesięczna opłata abonamentowa określona w Cenniku, której wysokość jest zależna od ilości rozmów video oraz szybkości odpowiedzi Profesjonalisty

Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania Twoich danych osobowych; Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część

Profesjonalista Użytkownik posiadający fachową wiedzę na temat danej dziedziny życia, posiadający odpowiednie doświadczenie w dzieleniu się tą wiedzą, tworzący Konto w Serwisie i Aplikacji dla siebie, w celu wykonywania swojej działalności zawodowej lub gospodarczej

Umowa porozumienie zawierane między MindMe a Tobą, którego przedmiotem jest korzystanie przez Ciebie z Aplikacji lub Serwisu i świadczenie przez nas na Twoją rzecz funkcjonalności umożliwiających Twój kontakt z Profesjonalistą; ogólne postanowienia Umowy określa niniejszy Regulamin

Usługa/Usługi usługi świadczone przez Profesjonalistę drogą elektroniczną poprzez funkcjonalności Aplikacji i Serwisu, służące w szczególności podnoszeniu jakości życia Użytkowników

Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulamin korzysta z Aplikacji lub Serwisu

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa

1.2. Nie zamieszczamy w Aplikacji ani Serwisie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.

1.3. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Aplikacji lub Serwisu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie

1.4. Jeżeli wprowadzasz do Aplikacji lub Serwisu, w szczególności w ramach Konta swoje dane, oświadczasz i gwarantujesz, że wprowadzane przez Ciebie informacje są prawdziwe, prawidłowe i aktualne, a także pozostaną takie przez cały czas posiadania przez Ciebie Konta

1.5. Serwis oraz Aplikacja kierowane są do polskich konsumentów oraz osób mających swoje stałe miejsce pobytu w Polsce

1.6. Zobowiązujemy się do świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci udostępniania i utrzymywania funkcjonalności Aplikacji i Serwisu oraz do dołożenia należytej staranności, aby Użytkownicy mieli do nich niezakłócony dostęp. W szczególności usługi przez nas świadczone to: dostarczanie narzędzi do wymiany wiadomości między Użytkownikami, prowadzenia rozmów video, suport techniczny, newsletter, narzędzia informatyczne do wymiany Informacji, np. edycja tekstu i inne.

2. UŻYTKOWNICY

2.1. Z Serwisu i Aplikacji nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.

2.2. Jeżeli jesteś osobą pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, możesz korzystać z Serwisu i Aplikacji w zakresie w jakim możesz nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Cię prawa. Odpłatne korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz korzystanie z Usług, wymagają zgody Twojego opiekuna prawnego. Najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, Twój opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie z Usług.

2.3. Jeżeli zakładasz Konto i jesteś niepełnoletni, oświadczasz, że zawierasz Umowę za zgodą swojego opiekuna prawnego.

2.4. Usługi świadczone są anonimowo, chyba że wskażesz swoje prawdziwe imię i nazwisko zamiast loginu lub nicka w swoich profilu.

3. INFORMACJE

3.1. Profesjonaliści uprawnieni są do zamieszczania Informacji w Serwisie i Aplikacji.

3.2. Wszelkie Informacje zawarte w Aplikacji lub Serwisie mają charakter wyłącznie egzemplifikacyjny i nie stanowią, a także nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla porady medycznej, diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości.

3.3. W szczególności za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu nie świadczy się działalności leczniczej, nie udziela się świadczeń zdrowotnych, nie dokonuje się promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

3.4. Przystępując do korzystania z Aplikacji lub Serwisu oświadczasz, iż przed zastosowaniem się do Informacji, każdorazowo dokonasz weryfikacji co do ich prawidłowości, kompletności oraz bezpieczeństwa i adekwatności do Twojego stanu zdrowia, a także iż korzystając z Aplikacji lub Serwisu nie będziesz podejmować decyzji ani działań czy też zaniechań całkowicie lub chociażby częściowo na podstawie Informacji.

3.5. Pamiętaj, że Profesjonaliści, którzy tworzą Informacje, nie znają Twojego stanu zdrowia, nic nie wiedzą o funkcjonowaniu Twojego organizmu ani nie znają historii Twojej ewentualnej choroby. W żadnym przypadku nie powinieneś więc polegać tylko i wyłącznie na Informacjach, a wszelkie kwestie dotyczące Twojego stanu powinieneś każdorazowo konsultować osobiście. Niniejszym oświadczasz, że wszelkie decyzje dotyczące Twojego stanu zdrowia podejmujesz na podstawie porady i diagnozy udzielonej Ci osobiście przez wykwalifikowaną osobę.

3.6. Jeżeli po konsultacji z wykwalifikowaną osobą podejmiesz decyzję o zastosowaniu się do Informacji, dla efektywnego korzystania z Usług i skuteczności Informacji, a także w celu zwiększenia prawdopodobieństwa polepszenia Twojej jakości życia lub Twojego stanu zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka co do ich pogorszenia na skutek stosowania Informacji, zobowiązujesz się stosować się do Informacji w sposób rzetelny, rozważny i ostrożny.

3.7. Jeśli wydaje Ci się, że na skutek stosowania Informacji stan Twojego zdrowia lub jakość życia uległa lub może ulec pogorszeniu niezwłocznie skorzystaj z porady wykwalifikowanej osoby, a nawet lekarza. Nigdy nie bagatelizuj, nie unikaj ani nie przekładaj uzyskania porady, diagnozy lub jakiejkolwiek innej pomocy od wykwalifikowanej osoby, w szczególności z powodu Informacji jakie uzyskałeś za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.

4. APLIKACJA I SERWIS

4.1. Aplikację możesz pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po Twojej stronie muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne, z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 8 lub nowszym (dla wersji Aplikacji lub Serwisu pobranej z AppStore) lub Android 4 lub nowszym (dla wersji Aplikacji lub Serwisu pobranej z Google Play), umożliwiające prawidłowe zainstalowanie Aplikacji lub Serwisu.

4.2. Aplikacja może wysyłać Ci powiadomienia w postaci alertów. Jest to funkcjonalność, którą w dowolnym czasie możesz modyfikować lub wyłączyć.

4.3. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po Twojej stronie muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa o standardzie odpowiadającym Chrome 35, FireFox 31, Internet Explorer 11, Safari 9; włączona obsługa Cookies, JavaScript.

4.4. MindMe jedynie udostępnia Serwis i Aplikację w celu umożliwienia zawierania umów o świadczenie Usług z Profesjonalistami, nie jest jednak stroną tych umów.

4.5. Na podstawie Umowy, udzielamy Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na Twój własny, osobisty i niekomercyjny użytek i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub dorozumiane, nie przenosi na Ciebie ani na żadną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należącej do MindMe. Licencja ta udzielana jest Ci wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania przez Ciebie Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

4.6. Serwis oraz Aplikacja i ich elementy składowe, w tym design, treści oraz grafiki, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, takimi jak znaki towarowe, wzory przemysłowe albo tajemnica przedsiębiorstwa, należącymi do MindMe, z wyłączeniem Informacji. Nie masz żadnych uprawnień w stosunku do tych elementów, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie możesz reprodukować, rozpowszechniać, wypożyczać czy zbywać oraz w każdy inny sposób redystrybuować pośrednio lub bezpośrednio elementów naszego Serwisu lub Aplikacji, jak również zabronione jest modyfikowanie, kompilowanie oraz inne niedozwolone działanie na naszym Serwisie lub Aplikacji.

4.7. W ramach naszej Umowy możemy również wykonywać ankiety, w szczególności w celu podwyższenia poziomu satysfakcji z Serwisu i Aplikacji. Wzięcie udziału w Ankiecie jest dobrowolne.

5. KONTO

5.1. Korzystać z Usług mogą jedynie osoby posiadające aktywne Konto. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

5.2. W celu założenia Konta, dopełniasz procedury rejestracji za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, wskazując swoją nazwę użytkownika i hasło w interaktywnym formularzu rejestracyjnym Konta. Z chwilą potwierdzenia przez Ciebie ww. informacji, pomiędzy MindMe a Tobą zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że spełniłeś warunki wymagane Regulaminem. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

5.3. Możesz usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie nam wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym posługiwałeś się w momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy, a więc tym samym rezygnujesz z Usług. Wypowiedzenie następuje z upływem Okresu abonamentowego.

5.4. Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w Twoim Koncie, jak i za jego pośrednictwem. Nie możesz więc udostępniać go osobom trzecim i jesteś odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli zauważysz, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z Twojego Konta, niezwłocznie poinformuj o tym MindMe. Konto jest niezbywalne.

5.5. Zobowiązujesz się, że za pomocą Usług, w ramach Serwisu lub w ramach Aplikacji, nie będziesz: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub MindMe, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) traktować Informacji wbrew postanowieniom pkt 2 Regulaminu, (e) używać Serwisu, Aplikacji oraz Usług do celów innych niż są one przeznaczone, przez co rozumie się poprawę jakości życia i zdrowia Użytkowników, (f) wprowadzać zewnętrznych oprogramowań, funkcjonalności lub usług nieprzewidzianych w Regulaminie, samowolnie modyfikować już istniejące funkcjonalności lub wprowadzać zmiany do sposobu działania Serwisu lub Aplikacji.

5.6. Zawinione przez Ciebie naruszenie praw do Serwisu lub Aplikacji albo Usług może spowodować jedną z następujących reakcji MindMe: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta, (d) usunięcie Konta, (e) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.

6. PROFESJONALIŚCI I USŁUGI

6.1. Każdy z Profesjonalistów zakładając Konto w naszym Serwisie i Aplikacji oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania Usług.

6.2. Profesjonalista ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom najwyższej jakości Usług.

6.3. MindMe nie zatrudnia Profesjonalistów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru. Profesjonaliści korzystają z Serwisu i Aplikacji na takich samych zasadach, jak każdy Użytkownik.

6.4. Profesjonalista zobowiązuje się wykonywać Usługi w czasach wskazanych w swoim profilu, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania od Użytkownika.

6.5. Profesjonalista będzie natychmiast informował Użytkowników w ramach swojego Konta o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność pozostawania w dyspozycji Użytkowników.

7. CENY I PŁATNOŚCI

7.1. Postanowienia niniejszego pkt. 7 obowiązują od dnia 1/4/2018 r.

7.2. Aby korzystać z Serwisu i Aplikacji musisz uiścić Opłatę. Opłata wyrażona jest zawsze w cenie brutto i zawiera wszystkie podatki, w tym podatek VAT.

7.3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług na Twoją rzecz, jest uiszczenie przez Ciebie wymagalnej Opłaty. Jesteś obowiązany uiścić Opłatę niezwłocznie podczas dokonywania zakupu w Serwisie, AppStore albo Google Play.

7.4. Jesteś zobowiązany uiszczać płatności za kolejne Okresy abonamentowe z góry. Jeżeli nie uiszczasz opłaty za dany Okres abonamentowy, po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na Twój adres e-mail, uprawnieni jesteśmy do zablokowania Twojego Konta z możliwością jego ponownego aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli nie uregulujesz należności w ponownie wskazanym przez nas terminie, uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7.5. Dokonując zakupu za pośrednictwem Serwisu możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności: (a) płatność za pośrednictwem karty kredytowej na rachunek bankowy MindMe, (b) przelew bankowy na rachunek bankowy MindMe.

7.6. MindMe jest uprawnione do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy. Powiadomimy Cię o zmianie Cennika w sposób odpowiedni dla zmiany Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy wraz z zakończeniem Okresu abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Cię wraz z początkiem następnego Okresu abonamentowego.

8. REKLAMACJE

8.1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji lub Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Ciebie jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji lub Serwisu czy Usług. Reklamacja powinna być wysłana przez Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail help@mindme.pl____ lub adres do korespondencji MindMe. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą z prośbą o jej uzupełnienie.

8.2. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Otrzymasz odpowiedź na adres, z którego reklamacja została przez Ciebie wysłana albo na adres, który został przez Ciebie podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.3. Reklamacje na jakość Usług, sposób ich wykonywania, ich zakres oraz inne zastrzeżenia wynikające z rękojmi, jak również dotyczące szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, powinny być składane przez Ciebie bezpośrednio Profesjonaliście, jako że nie jesteśmy stroną umów o Usługi zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Profesjonalistą. Jeżeli jednak uważasz, że Usługa narusza Regulamin, zgłoś do nas naruszenie lub skargę, zgodnie z pkt 9 Regulaminu, a w szczególności z ust. 9.5 Regulaminu.

9. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

9.1. MindMe nie sprawuje bieżącej kontroli ani monitoringu nad materiałami umieszczanymi przez Użytkowników w ramach Serwisu lub Aplikacji ani nad działalnością Profesjonalistów.

9.2. MindMe działa w poszanowaniu dóbr osobistych osób trzecich i praw, w szczególności praw własności intelektualnej. Dlatego jeżeli zauważysz treść lub inny materiał naruszający Twoje prawa lub innych Użytkowników czy osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, koniecznie zawiadom o tym MindMe. W ten sam sposób możesz również zawiadamiać MindMe o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.

9.3. Powiadomienia dotyczące naruszających prawa materiałów (również Informacji) lub zachowań powinny być wysyłane na adres e-mail: help@mindme.pl. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Użytkownika, czyli imię i nazwisko oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłane jest powiadomienie, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca Serwisu lub Aplikacji, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do naruszenia prawa lub Regulaminu.

9.4. W następstwie otrzymania powiadomienia wskazanego w ust. 8.3. lub urzędowego zawiadomienia, dostęp treści lub danych zostaje uniemożliwiony, a MindMe zawiadomi o fakcie tym Użytkownika, który umieścił Serwisie lub Aplikacji te treści lub dane. Użytkownik taki ma 24 godziny na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, MindMe usuwa taki materiał.

9.5. Jeżeli składasz skargę, zgodnie z ust. 8.3. Regulaminu, z powołaniem się na wymianę wiadomości pomiędzy Tobą a Profesjonalistą, będziemy musieli dokonać rozpatrzenia skargi lub reklamacji na podstawie jej treści, którą nam dostarczysz. Zobowiązany jesteś wówczas do przesłania takich treści z usuniętymi lub zanonimizowanymi fragmentami, które mogą zawierać dane wrażliwe, takie jak stan zdrowia, światopogląd, orientacja seksualna.

10 NEWSLETTER

10.1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez MindMe na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

10.2. Subskrypcję newslettera zamawiasz poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie www.mindme.pl, podając swój adres e-mail i uaktywniając przycisk „___”.

10.3. Z chwilą aktywowania przycisku „___”, pomiędzy Tobą a MindMe zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.

10.4. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres help@mindme.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

10.5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. MindMe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zawinionych przez Ciebie następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Ciebie postanowień Regulaminu, (b) udostępniania przez Ciebie loginu lub hasła do Twojego Konta osobom trzecim, (c) sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu, Aplikacji lub Usług, (d) działania wbrew postanowieniom pkt 2 Regulaminu.

11.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność Profesjonalistów oraz za szkody spowodowane przez Profesjonalistów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.

12. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

12.1. Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, jeżeli nie jesteś konsumentem stosują się do Ciebie szczególne, następujące postanowienia: (1) MindMe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Ci z winy nieumyślnej, a odpowiedzialność MindMe ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Ciebie strat, (2) spory powstałe pomiędzy MindMe a Tobą, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MindMe, (3) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą lub nieścisłe, MindMe ma uprawnienie do wiążącej Cię interpretacji Regulaminu.

13. ZMIANA REGULAMINU

13.1. MindMe może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej MindMe) lub technicznych (modernizacja Aplikacji lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Usług). Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje Konto na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Jeżeli nie podałeś nam swojego e-maila, o zmianie Regulaminu będziemy informować również w komunikacie wyświetlanym w Aplikacji lub Serwisie, na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie powinieneś dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji oraz wypowiedzieć Umowę.

13.2. W przypadku Profesjonalisty, jeżeli przed upływem terminu wskazanego powyżej nie wypowie on Umowy zawartej z MindMe, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

14. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

14.1. Jeżeli jesteś jednocześnie konsumentem, masz możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Kontakt i sposób porozumiewania się między MindMe a Tobą: telefonicznie: +1(312)818-9770 ; mailowo: help@mindme.pl; listownie: MindMe Inc. 728 W. Jackson Apt 907; Chicago IL

15.2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie oraz Umowy zawierane są w języku polskim.

15.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.

15.4. Jeżeli nie egzekwujemy któregokolwiek ze swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu, nie oznacza, że z nich zrezygnowaliśmy.

15.5. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

15.6. Data wejścia w życie Regulaminu 28/11/2017 r.